Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

19/01/2022

Vấn đề tự chủ và xây dựng mô hình đại học thông minh

Vấn đề tự chủ và xây dựng mô hình đại học thông minh

14/01/2022

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

Nội dung Hội thảo “Tự chủ đại học và Xây dựng mô hình đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

12/01/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Khoa Văn hoá Du lịch - Doanh nghiệp với vấn đề thực tập của sinh viên trong tình hình mới"

08/01/2022

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

07/01/2022