Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

06/10/2022

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

29/05/2020

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

16/12/2019