Hội nghị triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua số 18

Hội nghị triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua số 18

05/04/2023

Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

06/10/2022

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ XIV

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ XIV

13/08/2018