Hội thảo:

Hội thảo: "Vai trò của tiếng Anh đối với sinh viên ngành Du lịch"

26/05/2022

Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

Đại dịch Covid-19 và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Du lịch

05/05/2022

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

Festival: “Tết xưa – Tết nay” của khoa Văn hoá Du lịch

28/01/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Khoa Văn hoá Du lịch - Doanh nghiệp với vấn đề thực tập của sinh viên trong tình hình mới"

08/01/2022