Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

17/10/2022

Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

12/11/2020

Hội thảo:

Hội thảo: "Nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm"

18/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

14/05/2020