Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

Hội thảo: “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”.

20/09/2023

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số”

22/08/2023

Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào

Thanh niên Trường Đại học Thủ đô hà Nội với phong trào "Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Sóc Sơn"

21/08/2023

Tham vấn tâm lý miễn phí với dự án

Tham vấn tâm lý miễn phí với dự án "Tham vấn tâm lý HNMU"

21/08/2023

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Mười bốn

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Mười bốn

09/08/2023

Hội nghị đóng góp cho dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị đóng góp cho dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

20/07/2023