Danh mục biểu mẫu kèm theo hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

DANH MỤC BIỂU MẪU THEO HỆ THỐNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

TT

BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

ĐỊA CHỈ

1

QUY TRÌNH CHUNG

BM.QTC

Tải file tại đây

2

NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

BM.TCCB

Tải file tại đây

  

BM.TCKT

Tải file tại đây

3

ĐÀO TẠO CHO GIẢNG VIÊN

BM.ĐT

Tải file tại đây

 

ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN

BM.ĐT

Tải file tại đây

 

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HSSV

BM.HSSV

Tải file tại đây

4

QUẢN LÝ KHCN-HTPT

BM.KHCN-HTPT

Tải file tại đây

5

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BM.TTPC

Tải file tại đây

6

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

BM.LKĐT

Tải file tại đây

7

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BM. KT-ĐBCL

Tải file tại đây

8

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

BM.PTNN

Tải file tại đây

9

THÔNG TIN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU

BM.TTTV

Tải file tại đây

10

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

BM.VP

Tải file tại đây

11

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

BM.VPĐU

Tải file tại đây

12

CÔNG ĐOÀN

BM.CĐ

Tải file tại đây

13

ĐOÀN THANH NIÊN

BM.ĐTN

Tải file tại đây

24/05/2024 10:33:56 | Số lần xem: 731
1 phút