Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức và thời gian đào tạo Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ) Chương trình đào tạo...

Ngành tuyển sinh

  • Thông tin chi tiết về ngành tuyển sinh cao học 

Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo: 2 năm (chưa kể thời gian học bổ sung kiến thức tùy thuộc bảng điểm/phụ lục văn bằng đã học và chương trình đào tạo mà thí sinh dự tuyển)...

Ngành tuyển sinh

  • Thông tin chi tiết về danh mục ngành tuyển sinh văn bằng 2 

Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo: 2 năm (chưa kể thời gian học bổ sung kiến thức tùy thuộc bảng điểm/phụ lục văn bằng đã học và chương trình đào tạo mà thí sinh dự tuyển)...

Ngành tuyển sinh

  • Thông tin chi tiết về chứng chỉ