Các số Tạp chí khoa học đã xuất bản tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 571/GP-BTTTT ngày 26/10/2015; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho 02 xuất bản phẩm Tạp chí của trường theo văn bản số 06/TTKHCN-ISSN ngày 01/3/2016 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm cuối bài viết):

- Số Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; mã số ISSN 2354 - 1504

- Số Khoa học Xã hội và Giáo dục; mã số ISSN 2354 - 1512

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xuất bản số đầu tiên - số Khoa học Xã hội và Giáo dục, tháng 12/2015.

Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong và ngoài trường đã gửi bài đăng và góp ý để không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng Tạp chí.

Để tiện cho việc tra cứu, sau mỗi số đã xuất bản và phát hành, chúng tôi sẽ tổng hợp, đăng lại bản PDF tại mục này. 

SỐ TẠP CHÍ BẢN TẢI XUỐNG
Tạp chí khoa học số 1 Tháng 12/2015 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 2 Tháng 01/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 3 Tháng 03/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 4 Tháng 04/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 5 Tháng 05/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 7 Tháng 08/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 8 Tháng 09/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 9 Tháng 10/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 11 Tháng 12/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 13 Tháng 02/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 14 Tháng 03/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 15 Tháng 04/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 16 Tháng 06/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 17 Tháng 07/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 18 Tháng 09/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 19 Tháng 10/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 20 Tháng 12/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 21 Tháng 01/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 22 Tháng 03/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 23 Tháng 05/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 24 Tháng 06/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 25 Tháng 08/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 26 Tháng 10/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 27 Tháng 12/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 28 Tháng 12/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 29 Tháng 02/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 30 Tháng 04/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 31 Tháng 05/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 32 Tháng 06/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 33 Tháng 08/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 34 Tháng 10/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 35 Tháng 11/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 36 Tháng 12/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 37 Tháng 02/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 38 Tháng 03/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 39 Tháng 04/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 40 Tháng 05/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 41 Tháng 06/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 42 Tháng 07/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 43 Tháng 08/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 44 Tháng 09/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 45 Tháng 10/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 46 Tháng 01/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 47 Tháng 02/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 48 Tháng 03/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 49 Tháng 04/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 50 Tháng 05/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 51 Tháng 06/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 52 Tháng 07/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 53 Tháng 08/2021 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 54 Tháng 09/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 55 Tháng 11/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 56 Tháng 01/2022 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 57 Tháng 02/2022 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 58 Tháng 03/2022 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 59 Tháng 4/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 60 Tháng 5/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 61 Tháng 6/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 62 Tháng 7/2022-KHTN
Tạp chí khoa học số 63 Tháng 8/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 64 Tháng 9/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 65 Tháng 10/2022-KHXH&GD

 


 Tệp đính kèm: