Thông tin về ngành Giáo dục Thể chất

Thông tin về ngành Giáo dục Thể chất

25/03/2024

 Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

06/05/2023

Sôi động Ngày hội thể thao năm học 2019 - 2020

Sôi động Ngày hội thể thao năm học 2019 - 2020

30/12/2019