Thông tin chung khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 202, nhà A6

- Điện thoại: 024.38336010

- Email: khoahocthethao@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất và các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực khoa học thể thao và sức khỏe, giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển