Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

07/01/2022

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/11/2021

Lời cảm ơn từ Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia:

Lời cảm ơn từ Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia: "Xây dựng nền giáo dục thực chất - Định hướng và giải pháp"

20/09/2021