Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền

PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

Email: nvbhien@daihocthudo.edu.vn

   

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội về hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, kế hoạch phát triển Nhà trường, Công tác học sinh sinh viên, Đào tạo, Thông tin thư viện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện công tác đối ngoại với địa phương.

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trường; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường; Trưởng ban An ninh chính trị - Bảo vệ nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Chủ tịch Hội đồng lương Trường.

- Chủ tài khoản của Trường.