Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền

 PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền 

Điện thoại: 024. 38330708

   

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội về hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, kế hoạch phát triển Nhà trường, thực hiện công tác đối ngoại với địa phương.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Khoa Văn hóa - Du lịch, Khoa Kinh tế & Đô thị, Khoa Giáo dục nghề nghiệp, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm,Trung tâm Dịch vụ - Tổng hợp, Trung tâm Chiến lược và Chinh sách phát triển, Trạm Y tế.

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trường; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường; Trưởng ban An ninh chính trị - Bảo vệ nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Chủ tịch Hội đồng lương Trường.

- Chủ tài khoản của Trường.