Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền

 PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền 

 

   

- Là người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, phụ trách toàn bộ các mặt công tác của Trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là chủ tài khoản của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:

+ Tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; Bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng;

+ Kế hoạch tài chính, kế toán; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Hành chính - tổng hợp; Thi đua - khen thưởng; Pháp chế;

+ Đầu tư mua sắm, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất - vật tư, trang thiết bị; 

+ Đào tạo sau đại học và đào tạo quốc tế;

+ Hoạt động khoa học công nghệ; Hoạt động hợp tác phát triển; Đối ngoại;

+ Tạp chí khoa học.

- Phụ trách các đơn vị:

1. Phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính;

2. Văn phòng;

3. Phòng Sau đại học và Đào tạo quốc tế;

4. Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển;

5. Tạp chí Khoa học;

6. Khoa Sư phạm;

7. Khoa Ngoại ngữ;

8. Khoa Văn hoá và Du lịch;

9. Khoa Kinh tế và Đô thị.

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường; Trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Trường; Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; Chủ tịch Hội đồng Lao động - tiền lương; Tuyển sinh - tốt nghiệp; Tuyển dụng viên chức và các hội đồng khác của Trường khi cần thiết.

- Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.