Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thực hiện thỏa thuận giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - trường Đại học Vinh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo các nội dung về việc đánh giá ngoài: