Hội thảo khoa học “Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo khoa học “Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”.

09/05/2023

Một số thông tin về Hội thảo “Sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Cơ hội và thách thức”

Một số thông tin về Hội thảo “Sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Cơ hội và thách thức”

14/12/2022

Vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay

Vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay

15/11/2022

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Xây dựng nền giáo dục thực chất - định hướng và giải pháp"

02/07/2021

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và tự chủ nghề nghiệp”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và tự chủ nghề nghiệp”

28/01/2021

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

06/01/2019