Điểm mới trong bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm mới trong bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

03/12/2018

Thông  báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

19/11/2018

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

27/10/2018