Lịch sử phát triển

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng…

Hoạt động - Phong trào thanh niên

Các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên…

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Video Giới thiệu Trường

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là một trong những trường Đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và thế giới.

24/05/2018 19:10