Danh mục biểu mẫu kèm theo hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

DANH MỤC BIỂU MẪU THEO HỆ THỐNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

TT

BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

ĐỊA CHỈ

1

QUY TRÌNH CHUNG

BM.QTC

Tải file tại đây

2

TỔ CHỨC CÁN BỘ

BM.TCCB

Tải file tại đây

3

ĐÀO TẠO

BM.ĐT

Tải file tại đây

4

QUẢN LÝ KHCN-HTPT

BM.KHCN-HTPT

Tải file tại đây

5

CT-HỌC SINH SINH VIÊN

BM.HSSV

Tải file tại đây

6

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BM.TCKT

Tải file tại đây

7

THANH TRA- PHÁP CHẾ

BM.TTPC

Tải file tại đây

8

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

BM.LKĐT

Tải file tại đây

9

KHẢO THÍ - ĐBCLGD

BM. KT-ĐBCL

Tải file tại đây

10

NC-PTNN

BM.PTNN

Tải file tại đây

11

THÔNG TIN THƯ VIỆN

BM.TTTV

Tải file tại đây

12

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

BM.VP

Tải file tại đây

13

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

BM.VPĐU

Tải file tại đây

14

CÔNG ĐOÀN

BM.CĐ

Tải file tại đây

15

ĐOÀN THANH NIÊN

BM.ĐTN

Tải file tại đây