Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp của Khoa Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ, Trườn

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp của Khoa Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ, Trườn

18/01/2019

Hội thi

Hội thi "Nghiệp vụ Du lịch": Sân chơi bổ ích cho sinh viên

08/10/2018