Giới thiệu Tạp chí khoa học

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 3 nhà H3 khu B cơ sở 1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

– Điện thoại: 

– Email: tapchikhoahoc@daihocthu.edu.vn

– Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

ĐỘI NGŨ TẠP CHÍ KHOA HỌC 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hải

Trưởng Ban biên tập

   

2. Thời gian thành lập

Bộ phận Tạp chí Khoa học được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án xuất bản Tạp chí Khoa học khi trường được nâng cấp thành Đại học Thủ đô Hà Nội. Ban đầu Tạp chí Khoa học trực thuộc Phòng Quản lí Khoa học – Hợp tác quốc tế; sau đưa về Trung tâm Khoa học Công nghệ. Từ ngày 06/6/2017, Nhà trường quyết định tách bộ phận Tạp chí Khoa học ra khỏi Trung tâm Khoa học Công nghệ, thành lập phòng riêng, tên gọi chính thức là Phòng Tạp chí.

3. Quá trình phát triển

Bộ phận Tạp chí Khoa học trước đây và phòng Tạp chí hiện nay chịu trách nhiệm biên tập, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học mới của cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường. Tháng 12/2015, Tạp chí Khoa học của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xuất bản số đầu tiên. Từ đó đến nay đã xuất bản được 25 số, chia thành 02 lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Giáo dục (mã số ISSN 2354-1512) và Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (mã số ISSN 23541504). Từ tháng 11/2017, phòng Tạp chí được phân công thêm nhiệm vụ quản lí, vận hành website, hoạt động truyền thông trên website... Các hoạt động của phòng theo phân cấp diễn ra bình thường, đúng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của trường.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc công bố, giới thiệu và thông tin kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác. Thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí là đăng tải các bài báo, công trình khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu nói chung và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển kinh tế, văn hóa của Thủ đô và cả nước.

 Nhiệm vụ

4.1. Tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách và pháp luật của Nhà nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục.

4.2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo Luật Báo chí, giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định pháp luật khác.

4.3. Chủ trì thực hiện biên tập, in ấn, công tác xuất bản kỷ yếu, ấn phẩm khoa học của hội nghị, hội thảo khoa học do Nhà trường và các đơn vị trong Nhà trường tổ chức.

4.4. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp Trường, quốc gia và quốc tế về lĩnh vực báo chí và các lĩnh vực chuyên môn khác phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

4.5. Tổ chức hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về công tác xuất bản tạp chí theo quy định hiện hành.

4.6. Tổ chức triển khai và thực hiện lộ trình Tạp chí Khoa học tự chủ của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Phòng Tạp chí mới thành lập, đang duy trì hoạt động ổn định và hướng tới nâng cao chất lượng, sự chuyên nghiệp hóa hoạt động của Tạp chí và của website.

 

22/02/2019 09:12:27 | Số lần xem: 90
4 phút