Các số Tạp chí khoa học đã xuất bản tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Các số Tạp chí khoa học đã xuất bản tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 571/GP-BTTTT ngày 26/10/2015; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho 02 xuất bản phẩm Tạp chí của trường theo văn bản số 06/TTKHCN-ISSN ngày 01/3/2016 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm cuối bài viết):

- Số Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; mã số ISSN 2354 - 1504

- Số Khoa học Xã hội và Giáo dục; mã số ISSN 2354 - 1512

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xuất bản số đầu tiên - số Khoa học Xã hội và Giáo dục, tháng 12/2015.

Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong và ngoài trường đã gửi bài đăng và góp ý để không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng Tạp chí.

Để tiện cho việc tra cứu, sau mỗi số đã xuất bản và phát hành, chúng tôi sẽ tổng hợp, đăng lại bản PDF tại mục này. 

Tạp chí khoa học số 1Tháng 12/2015 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 2Tháng 01/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 3Tháng 03/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 4Tháng 04/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 5Tháng 05/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 7Tháng 08/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 8Tháng 09/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 9Tháng 10/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 11Tháng 12/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 13Tháng 02/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 14Tháng 03/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 15Tháng 04/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 16Tháng 06/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 17Tháng 07/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 18Tháng 09/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 19Tháng 10/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 20Tháng 12/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 21Tháng 01/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 22Tháng 03/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 23Tháng 05/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 24Tháng 06/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 25Tháng 08/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 26Tháng 10/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 27Tháng 12/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 28Tháng 12/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 29Tháng 02/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 30Tháng 04/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 31Tháng 05/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 32Tháng 06/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 33Tháng 08/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 34Tháng 10/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 35Tháng 11/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 36Tháng 12/2019 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 37Tháng 02/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 38Tháng 03/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 39Tháng 04/2019 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 40Tháng 05/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 41Tháng 06/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 42Tháng 07/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 43Tháng 08/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 44Tháng 09/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 45Tháng 10/2020 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 46Tháng 01/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 47Tháng 02/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 48Tháng 03/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 49Tháng 04/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 50Tháng 05/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 51Tháng 06/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 52Tháng 07/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 53Tháng 08/2021 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 54Tháng 09/2021 - KHXH&GD 
Tạp chí khoa học số 55Tháng 11/2021 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 56Tháng 01/2022 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 57Tháng 02/2022 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 58Tháng 03/2022 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 59Tháng 4/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 60Tháng 5/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 61Tháng 6/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 62Tháng 7/2022-KHTN
Tạp chí khoa học số 63Tháng 8/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 64Tháng 9/2022-KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 65Tháng 10/2022-KHXH&GD

 Tệp đính kèm:

29/03/2024 09:21:28 | Số lần xem: 101
4 phút