Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Mười bốn

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Mười bốn

09/08/2023

Hội nghị đóng góp cho dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị đóng góp cho dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

20/07/2023

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

20/06/2023

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ 12

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ 12

06/04/2023

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp thứ Mười một

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp thứ Mười một

28/12/2022