Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ 12

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ 12

06/04/2023

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp thứ Mười một

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp thứ Mười một

28/12/2022

Hội đồng trường họp phiên họp lần thứ Mười

Hội đồng trường họp phiên họp lần thứ Mười

28/09/2022

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Chín

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Chín

20/07/2022

 Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên thứ Tám

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên thứ Tám

07/04/2022

Thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030

Thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030

28/09/2021