Giới thiệu chuẩn đầu ra các chương trình đại học

1. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Sư phạm

2. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Kinh tế và Đô thị

3. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Văn hoá Du lịch và Dịch vụ

4. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

5. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Kỹ thuật và Môi trường

7. Chuẩn đầu ra cấc mã ngành khoa Ngoại ngữ

8. Chuẩn đầu ra các mã ngành khoa Khoa học Thể thao và Sức khoẻ

05/04/2024 09:06:31 | Số lần xem: 1316
2 phút