Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, Ký túc xá

– Điện thoại: 024.3224.2249

– Email: ttdvth@daihocthudo.edu.vn

– Giám đốc: TS. Phạm Thị Minh

2. Thời gian thành lập

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp được thành lập vào ngày 01/11/2017 theo Quyết định số 1000/QĐ-ĐHTĐHN ngày 10/10/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu bao gồm 2 tổ công tác:

+ Tổ dự án: Kinh doanh dịch vụ, hế thống cơ sở vật chất của Nhà trường; mua sắm trang thiết bị, dịch vụ; marketing…

+ Tổ Kí túc xá: Quản lí và khai thác KTX của Nhà trường

– Năm 2017 Trung tâm mới thành lập và đi vào kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ… Bước đầu, Trung tâm đã nắm bắt và triển khai công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ mà Nhà trường yêu cầu.

– Năm 2018 Trung tâm đã tiến hành khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài Trường cung ứng các dịch vụ trong ngành giáo dục.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc khai thác các loại hình dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất góp phần phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu hợp pháp của Trường theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

4.1. Xây dựng cơ chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo mô hình đơn vị tự hạch toán, bổ sung cho nguồn tài chính của Trường.

4.2. Chủ trì, phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan nghiên cứu, phát triển các chương trình, hoạt động liên kết, hợp tác nhằm mục đích mang lại lợi ích kinh tế cho Trường.

4.3. Tổ chức đấu thầu, khai thác các loại hình dịch vụ, sử dụng cơ sở vật chất của Trường như: trông giữ phương tiện đi lại, cho thuê kiôt, ăn uống… và các dịch vụ khác phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên của Trường.

4.4. Chủ trì công tác quản lý và các hoạt động phục vụ sinh viên nội trú trong ký túc xá; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giáo dục sinh viên của Trường theo quy định.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

– Trung tâm đã tham gia tổ chức tốt các chương trình học ANQP3.

– Giữ vững ổn định các dịch vụ bảo vệ, trông giữ xe và các hợp đồng trong và ngoài Trường.

– Quản lí, tổ chức sinh hoạt cho sinh viên ở Kí túc xá (KTX) một cách khoa học và hiệu quả Giữ gìn ANTT ổn định trong khu KTX.

– Trung tâm đang đưa vào quy trình hiện đại hóa áp dụng CNTT trong các hoạt động dịch vụ.

25/02/2020 05:20:14 | Số lần xem: 33
3 phút