Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018, cụ thể như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới

Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các đơn vị trực thuộc trường xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Thông tri số 22-TT/TU ngày 14/5/2015 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm gắn với sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Nội dung tuyên truyền phong phú hướng tới truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và chuẩn mực người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam; Những thành tựu nổi bật của phong trào phụ nữ Việt Nam, cống hiến của phụ nữ Đại học Thủ đô trong 5 năm trường lên đại học.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  đã tích cực vận động CBGV hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào, hoạt động như: Vận động trẻ em và trẻ em gái đi học, thực hiện phổ cập giáo dục; vận động nữ cán bộ giảng viên tích cực học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn, thực hiện đạo đức nhà giáo; vận động nữ cán bộ giảng viên thực hiện chương trình dân số KHHGĐ, thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản… tham gia các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề trong các ngày lễ lớn, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…

Những tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong phong trào chung của Nhà trường được biểu dương kịp thời.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đa dạng hóa như: tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin như website, mạng xã hội, truyền thông trực tiếp tại cơ sở; xuất bản các sản phẩm truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Chuyên trang của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên Website của trường nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị với số lượng bài viết lớn, lượt xem lớn. Đặc biệt, rất nhiều CBGV tham gia cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018 do Bộ Lao động TBXH tổ chức.

Với chủ đề của năm 2018: Phát huy truyền thống 60 năm phụ nữ Đại học Thủ đô Hà Nội. Ban đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền năm 2018.

2. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Ban đã chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Trường.

3. Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

Ban tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới. Xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”… Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động

Các nội dung này được lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch của các đơn vị và Nhà trường. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Ban đã tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2018 (Tháng hành động) với nhiều nội dung hấp dẫn như: tổ chức bình chọn danh hiệu Người đàn ông của năm, Người phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2018, tổ chức khóa huấn luyện “Phụ nữ - lối về an yên hạnh phúc” …. Các hoạt động này đã thu hút được hầu hết CBVC của trường tham gia và để lại dư âm khó phai trong lòng mỗi người.

Ban đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới. Ban đã kết nối để nữ CBVC trường được tiếp cận và tham gia Dự án "Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2019.

Công tác giáo dục giới tính cho sinh viên, học sinh trong toàn trường được lồng ghép trong các tuần sinh hoạt công dân, ngoại khóa chuyên đề.

4. Các chỉ tiêu phấn đấu đạt được

- Về thi đua: 100% nữ cán bộ viên chức đạt danh hiệu LĐTT trong đó có trên 20 % CSTĐ cơ sở. 18 nữ cán bộ viên chức đạt danh hiệu Người phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2018.

- Về công tác chuyên môn: 100% nữ cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Về công tác NCKH: phấn đấu có 12 nữ cán bộ viên chức bảo vệ thành công LATS, nữ cán bộ viên chức có 05 bài báo quốc tế và 30 bài báo trong nước.

- Về hoạt động xã hội: 100% nữ cán bộ viên chức tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

- Về tham gia lãnh đạo quản lý: 65% nữ cán bộ viên chức tham gia lãnh đạo, quản lý đơn vị và các đoàn thể trực thuộc Trường.

- 100% nữ cán bộ viên chức tham gia khám sức khỏe và tầm soát các bệnh phụ nữ.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ