Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý đào tạo

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số Đều của Quy định quản lý đào tạo tại Trường ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-ĐHTĐHN ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng.

Chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY