Thông báo kế hoạch tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất năm 2023