Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM


 

TS. Ngô Hải Chi

 

Giám đốc

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: nhchi@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Vũ Thị Thúy

 

Phó Giám đốc

Chuyên ngành: Khoa học giáo dục

Email: vtthuy@daihocthudo.edu.vn

     
CHUYÊN VIÊN 
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

Chuyên viên viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: nttha@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Phan Thị Ánh Nguyệt

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ptanguyet@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Phạm Xuân Giang

 

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: pxgiang@daihocthudo.edu.vn

     
    CN. Vũ Thị Thanh

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: vtthanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Bùi Vinh Trọng

 

Chuyên ngành: Chính trị học

Email: bvtrong@daihocthudo.edu.vn