Cơ cấu tổ chức Trung tâm Chiến lược và Chính sách phát triển

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

TS. Bùi Ngọc Kính

 

Giám đốc

Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục

Email: bnkinh@daihocthudo.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN

 

                                  

CN. Nguyễn Phú Quang

 

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước

Email: npquang@daihocthudo.edu.vn