Thông báo về việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc tại Cơ sở I – tháng 4 năm 2017

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Số:        /TB-ĐHTĐHN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc tại Cơ sở I – tháng 4 năm 2017

 

            Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-ĐHTĐHN ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc;

             Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-ĐHTĐHN ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc tại Cơ sở I năm 2017;

            Căn cứ thực tế công tác dạy và học của cán bộ, giảng viên, sinh viên (CB, GV, SV) tại Cơ sở I Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

            Nhà trường thông báo về việc triển khai Lễ Chào cờ Tổ quốc tại Cơ sở I – tháng 4 năm 2017 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:

            – Thời gian: 6h30 7h00 thứ Hai, ngày 03 tháng 4 năm 2017.

            – Địa điểm: Sân Khu A – Cơ sở I (Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội).

  1. Thành phần:

            – Cán bộ, giảng viên: 67

            – Sinh viên: 661 (Có bảng kê số lượng từng khoa kèm theo).

           – Trường hợp điều kiện thời tiết không thể tổ chức ngoài sân, Lễ Chào cờ sẽ được tổ chức trong Hội trường lớn. Thành phần tham gia như sau:

+ Đối với CB, GV: giữ nguyên thành phần theo Kế hoạch.

+ Đối với sinh viên: 217 (Có bảng kê số lượng từng khoa kèm theo).

  1. Sơ đồ vị trí khu vực tổ chức Lễ Chào cờ: Có sơ đồ chi tiết kèm theo và được đăng trên website của Trường.
  2. Khoa Ngoại ngữ:

– Chịu trách nhiệm thực hiện “Sinh hoạt chuyên đề” tại Lễ Chào cờ tháng 4/2017 theo kế hoạch.

– Cử đại diện của đơn vị (là CB, GV) nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện “Sinh hoạt chuyên đề” tại Phòng Công tác HSSV. (Liên hệ: đ/c Vũ Thúy Hường, sđt: 0962161076).

  1. Các đơn vị:

Thông báo, quán triệt CB, GV, SV của đơn vị mình tham gia đầy đủ, nghiêm túc Lễ Chào cờ theo kế hoạch;

– Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 180/KH-ĐHTĐHN ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

– Các Khoa lưu ý:

+ Cử CB, GV điểm danh sinh viên tham gia Lễ Chào cờ.

+ Hàng tháng thống kê số lượng SV các khóa có lịch học tiết 1 thứ Hai đầu tháng, gửi về Phòng Công tác HSSV theo Kế hoạch. Thời hạn: trước ngày tổ chức Lễ Chào cờ 05 ngày (không kể thứ Bảy, Chủ nhật). Email: [email protected].

Nơi nhận:– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các Trưởng đơn vị;

– Lưu: VT, CTHSSV (5 bản).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

 (đã ký)

Vũ Hồng Hạnh

Sơ đồ chào cờ tại cơ sở 1 xin xem tại đây: SƠ ĐỒ SÂN CHÀO CỜ CSI tháng 4-2017 Tin khác