Thông báo tạm hoãn giảng dạy học tập môn Giáo dục QP&AN, Giáo dục thể chất tại CS2 trong thời gian giãn cách xã hộiTin khác