Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN 3, GDQP&AN 4, GDTC 3 tại cơ sở 2 Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với Khoa Sư phạm và khoa KHTN&CN khóa 2021

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN 3, GDQP&AN 4, GDTC 3 tại cơ sở 2. Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với Khoa Sư phạm và khoa KHTN&CN khóa 2021.

Chi tiết Kế hoạch xem tại ĐÂYTin khác