Thông tin chung phòng Quản lý chất lượng giáo dục

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, khu nhà Hiệu bộ B

– Điện thoại: 042.38336076

– Email: thanhtra@daihocthudo.edu.vn

 Trưởng phòng: TS. Lê Hồng Hạnh

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo của tất cả các đơn vị đào tạo của trường nhằm đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật và đúng qui định của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

2.1. Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

2.1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong nhà trường. Chủ trì xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường.

2.1.3. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; là đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn quốc gia, khu vục. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.

2.1.4. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng các hoạt động của các đơn vị và cá nhân cán bộ giảng viên trong toàn trường; tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động của giảng viên, khảo sát sinh viên năm cuối và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tổ chức lấy ý kiến về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua. Tổ chức đánh giá nội bộ với các đơn vị theo tiêu chí và phương pháp đã được xác lập.

2.1.5. Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về công tác đảm bảo chất chất lượng giáo dục theo các chương trình công tác hàng năm.

2.1.6. Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng phiếu hỏi, sử dụng kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng các hoạt động các lĩnh vực trong toàn trường.

2.1.7. Xác minh thông tin, quản lý, tổ chức cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ tất cả các hệ đào tạo của Trường.

2.2. Về công tác thanh tra:

2.2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và quy định của Trường ĐHTĐHN.

2.2.2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, Quy định của Trường ĐHTĐHN nhiệm vụ được giao đối với đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

2.2.3. Là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức, sinh viên của trường về các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2.2.4. Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.2.5.  Giúp Hiệu trưởng giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

2.2.6. Báo cáo, tổng hợp công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu  nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của hiệu trưởng, của cơ quan quản lý cấp trên.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.  Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Trong những năm vừa qua, phòng Quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục (Thanh tra – Pháp chế cũ) đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với những thành tích nổi bật sau:

- Phòng đã hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. Thanh tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Nhà trường có báo cáo gửi Ban Giám hiệu.

- Phòng đã hoàn thành tốt việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính đối với các đơn vị phục vụ đào tạo (phòng, ban, trung tâm) và việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá đối với CBVC làm việc tại các đơn vị phục vụ đào tạo và cán bộ quản lí đăng kí danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

- Phòng tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng kí ban hành.

- Phòng luôn đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Năm 2013, Phòng Thanh tra – Pháp chế được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Năm 2014, Phòng Thanh tra – Pháp chế được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội tặng giấy khen đạt giải nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược biển Việt Nam và Luật Biển Việt Nam”

- Hai năm liền 2015 và 2016 Phòng Thanh tra – Pháp chế được chủ tịchUBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu tập thể LĐSX.

- Năm 2017, Phòng Thanh tra – Pháp chế được chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Định hướng phát triển

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thanh tra – pháp chế theo quy định của Nhà trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng kiện toàn công tác thanh tra – pháp chế theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên đề tại các đơn vị.

- Chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong công tác tiếp dân và các hoạt động khác trong Nhà trường.

- Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật liên quan đến công tác giáo dục, Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ...

- Tham gia và phối kết hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lí hoạt động trong Nhà trường.