Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc gia

Thực  hiện  Nghị  quyết  29/NQ-TW  ngày  4/11/2013  của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), “Về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng  yêu cầu  công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, giáo dục nước nhà những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ. Tháng 7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể), sẽ áp dụng từ năm học 2019 – 2020. Trước vấn đề này, ngày 15/6/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội thảo đã hoàn thiện.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 86 báo cáo của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên… từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng, các trường phổ thông trên toàn quốc. Các báo cáo gửi đến Hội thảo tập trung trao đổi, đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến; thể hiện tầm nhìn sâu rộng, kinh nghiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, nhà giáo với ngành Giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới, với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên… Căn cứ vào nội dung và tiêu chí của Hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 64 báo cáo đăng toàn văn trong Kỷ yếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức trường Đại học Thủ đô Hà Nội, sự quan tâm của các đại biểu, Hội thảo sẽ diễn ra thành công tốt đẹp đồng thời làm sâu sắc thêm các vấn đề về Chương trình giáo dục phổ thông mới: Sự gắn kết giữa Chuẩn nghề nghiệp; Mục tiêu chất lượng và nội dung Chương trình: Kinh nghiệm của các nước và Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông và Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu của các địa phương. Đây cũng là dịp trường Đại học Thủ đô Hà Nội giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tăng cường sự gắn kết với các đơn vị và các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông trên toàn quốc.

Ngọc HinhTin khác