Hội thảo “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên THCS các ban Khoa học Tự nhiên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Hội thảo “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên THCS các ban Khoa học Tự nhiên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

18/12/2018

Những giá trị thực tiễn từ Hội thảo “Thăng Long - Hà Nội: Các hướng tiếp cận nghiên cứu”

Những giá trị thực tiễn từ Hội thảo “Thăng Long - Hà Nội: Các hướng tiếp cận nghiên cứu”

05/10/2018

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Thăng Long – Hà Nội: Các hướng tiếp cận nghiên cứu”

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Thăng Long – Hà Nội: Các hướng tiếp cận nghiên cứu”

03/10/2018

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc gia

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc gia

15/06/2018

Hội thảo “Một số giải pháp thúc đẩy du lịch thủ đô Hà Nội phát triển”

Hội thảo “Một số giải pháp thúc đẩy du lịch thủ đô Hà Nội phát triển”

15/06/2018