Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số”

Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số”

17/04/2020

Hội thảo

Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học" khoa Công nghệ thông tin

26/04/2019

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

05/01/2019