Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

28/05/2021

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

27/05/2021

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

21/04/2021

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

09/10/2020

Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

15/07/2020

Hướng tới Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

Hướng tới Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

14/07/2020