Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/11/2021

Lời cảm ơn từ Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia:

Lời cảm ơn từ Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia: "Xây dựng nền giáo dục thực chất - Định hướng và giải pháp"

20/09/2021

“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

27/08/2021