“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

27/08/2021

Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

28/05/2021

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

Chung kết Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021”

27/05/2021

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

Chung kết “Sáng tạo khởi nghiệp HNMU lần 2”

21/04/2021

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

09/10/2020