Xây dựng khung năng lực chuyên môn - Nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục

Training for a master in educational management aims to equip students with in-depth scientific knowledge on management and educational management. Capacity development for teaching staff participating in master’s degree teaching is an important task to improve training quality. The article focuses on clarifying the characteristics of the pedagogical work of the teaching staff teaching the master’s degree in educational management, analyzing the role of building a framework of professional competence of the teaching staff. thereby proposing a framework of professional competence for the teaching staff of the master’s degree in educational management.

TS. Trần Thị Thơm* NCS. Hà Thị Ngọc**

* Học viện Quản lý giáo dục.

** Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.