Đề án mở ngành đào tạo đại học chính quy năm 2023

Năm 2023, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội dự kiến mở 06 ngành đào tạo đại học chính quy. Xem thông tin chi tiết về đề án mở ngành tại đây:

1. Đề án mở ngành Bảo hộ lao động

2. Đề án mở ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên

3. Đề án mở ngành Văn học

4. Đề án mở ngành Tâm lí học

5. Đề án mở ngành Tài chính Ngân hàng

6. Đề án mở ngành Văn hóa học