Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Học sinh - Sinh viên

LÃNH ĐẠO PHÒNG
   

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

 

Trưởng phòng 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: nxhai@daihocthudo.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thị Hồng,

 

Phó Trưởng phòng 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38341847

     


 

ThS. Nguyễn Văn Linh, 

 

Phó Trưởng phòng

Chuyên ngành: LL&PPDH KT công nghiệp 

Email: nvlinh@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN 


 

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Email: ntahoa@daihocthudo.edu.vn

     


 

ThS. Nguyễn Năng Hưng

 

Chuyên ngành: KH Máy tính

Email: mnhung@daihocthudo.edu.vn

     


 

CN. Trần Quốc Toàn

 

Chuyên ngành: Toán-Tin ứng dụng

Email: tqtoan@daihocthudo.edu.vn

     
   

Th.S Đinh Diệu Thúy

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ddthuy@daihocthudo.edu.vn

 

     
 

ThS. Vũ Thùy Linh

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: vtlinh@daihocthudo.edu.vn

     


 

ThS. Vũ Thúy Hường

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: vthuong@daihocthudo.edu.vn

      

ThS. Dương Thị Thu Trang

 

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: ntttrang@daihocthudo.edu.vn

     
   

KS. Trần Thị Lan Anh

 

Chuyên ngành: Trồng trọt

Email: ttlanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Nguyễn Minh Hồng

 

Chuyên ngành: Chính trị học

Email: nmhong@daihocthudo.edu.vn

 

     
   

ThS. Trần Văn Ánh

 

Chuyên ngành: CNTT

Email: tvanh2@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Trương Thị Minh Huyền

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

email: ttmhuyen@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Hương Thơm

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nththom@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Bùi Vinh Trọng

 

Chuyên ngành: Chính trị học

Email: bvtrong@daihocthudo.edu.vn