Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Học sinh - Sinh viên

LÃNH ĐẠO PHÒNG
     
   

TS. Đào Trường Thành

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

     


 

ThS. Nguyễn Thị Hồng,

 

Phó Trưởng phòng 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38341847

     


 

ThS. Nguyễn Văn Linh, 

 

Phó Trưởng phòng

Chuyên ngành: LL&PPDH KT công nghiệp 

Email: nvlinh@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN 


 

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Email: ntahoa@daihocthudo.edu.vn

     


 

CN. Trần Quốc Toàn

 

Chuyên ngành: Toán-Tin ứng dụng

Email: tqtoan@daihocthudo.edu.vn

     


 

ThS. Vũ Thúy Hường

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: vthuong@daihocthudo.edu.vn

      

ThS. Dương Thị Thu Trang

 

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: ntttrang@daihocthudo.edu.vn

     
   

KS. Trần Thị Lan Anh

 

Chuyên ngành: Trồng trọt

Email: ttlanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Trần Văn Ánh

 

Chuyên ngành: CNTT

Email: tvanh2@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Hương Thơm

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nththom@daihocthudo.edu.vn