Quyết định thành lập Ban trị sự, Ban biên tập Tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 571/GP-BTTTT cấp ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH-HTQT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban trị sự, Ban biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Ban trị sự, Ban biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành việc biên tập, xuất bản Tạp chí Khoa học theo đúng thể lệ, tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: TCCB, QLKH-HTQT, HC-QT, TC-KT, Ban Biên tập trị sự Tạp chí Khoa học và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

                                        

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

HIỆU TRƯ­ỞNG

(đã kí)

Bùi Văn Quân

 

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP, TRỊ SỰ

TẠP CHÍ KHOA HỌC – TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 712 /QĐ-ĐHTĐHN ngày 17/12/2015)

---------------------------------------------------

 

1. BAN TRỊ SỰ

 Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS.TS. Bùi Văn Quân - Hiệu trưởng

Tổng biên tập:          GS.TS. Đặng Văn Soa              - Phó Hiệu trưởng

Phó Tổng biên tập:  PGS.TS. Vũ Công Hảo               - Trưởng phòng QLKH-HTQT

Thư ký tòa soạn:     ThS. Nguyễn Huyền Chang        - Chuyên viên P.QLKH-HTQT

Biên tập kỹ thuật:   CN. Trần Quốc Toàn                  - Chuyên viên P.QLKH-HTQT

Chịu trách nhiệm phần tiếng nước ngoài:              - TS. Nguyễn Huy Kỷ

                                                                               - ThS. Trịnh Phan Thị Phong Lan

Chịu trách nhiệm chế bản, in ấn:

             Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

                        (Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội)

2. BAN BIÊN TẬP                                           

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

1

Bùi Văn Quân

PGS.TS

Giáo dục học

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

3

Nguyễn Anh Tuấn

PGS.TS

Vật lí

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

4

Châu Văn Minh

GS.TS

Hoá học

Viện Hóa các hợp chất tự nhiên

5

Nguyễn Văn Mã

PGS.TS

Sinh học

Trường ĐHSP Hà Nội 2

6

Đỗ Hồng Cường

TS

Sinh học

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

7

Nguyễn Văn Cư

PGS.TSKH

Địa lí

Viện Địa lý

8

Lê Huy Bắc

GS.TS

Văn học

Trường ĐHSP Hà Nội

10

Nguyễn Mạnh Hùng

GS.TSKH

Toán học

Học viện Quản lý Giáo dục

11

Đặng Thành Hưng

PGS.TS

Giáo dục học

Trường ĐHSP Hà Nội 2

12

Phạm Quốc Sử

PGS.TS

Lịch sử

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

13

Nguyễn Huy Kỷ

TS

Tiếng Anh

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

14

Đặng Ngọc Quang

TS

GDTC-NT

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

15

Nguyễn Thị Bích Hà

PGS.TS

Văn hóa

Trường ĐHSP Hà Nội

16

Nguyễn Ái Việt

PGS.TS

CNTT

Viện Công nghệ Thông tin

17

Phạm Văn Hoan

PGS.TS

CN Môi trường

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

18

Lê Huy Hoàng

PGS.TS

Kĩ thuật CN

Trường ĐHSP Hà Nội

                                                        Danh sách gồm 18 người