Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khoa học công nghệ

LÃNH ĐẠO
   

PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân, Phụ trách Trung tâm

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: nvnhan@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN
    CN. Nguyễn Năng Anh Đức

 

Chuyên ngành: Sư phạm Tin học

Email: nnaduc@daihocthudo.edu.vn

    CN. Nguyễn Quang Minh

 

Chuyên ngành: Sư phạm Tin học

Email: nqminh@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Bùi Vân Nam

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: bvnam@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Tô Hồng Đức

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: thduc@daihocthudo.edu.vn

     CN. Nguyễn Phú Quang

 

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước

Email: npquang@daihocthudo.edu.vnTin khác