Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khoa học công nghệ

LÃNH ĐẠO
   

 TS. Nguyễn Tiến Thăng 

 

Giám đốc

Chuyên ngành: Sinh học

Email: ntthang4@daihocthudo.edu.vn

   

ThS. Nguyễn Thái Minh

 

Phó giám đốc

Chuyên ngành: CNTT

Email: minhnt@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN
  ThS. Ngô Thị Vân Anh

 

Chuyên ngành: Hóa học

Email: ntvanh2@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Công Đức Bảo

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: cdbao@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Nguyễn Hữu Chính

 

Chuyên ngành: Vật lí

Email: nhchinh@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Nguyễn Thanh Dung

 

Chuyên ngành: Sinh học

Email: ntdung2@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Nguyễn Anh Đức

 

Chuyên ngành: Kĩ thuật điện

Email: naduc@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Tô Hồng Đức

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: thduc@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Nguyễn Công Khang

 

Chuyên ngành: Sư phạm Tin học

Email: nckhang@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Trương Công Khanh

 

Chuyên ngành: CNTT

Email: tckhanh@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Bùi Vân Nam

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: bvnam@daihocthudo.edu.vn

     
 

PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: nvnhan@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Ngô Thanh Sơn

 

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

Email: ntson@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Lý Ngọc Tú

 

Chuyên ngành: Sinh học

Email: lntu@daihocthudo.edu.vnTin khác