Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, chiều ngày 10 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại các điểm trong toàn trường. Dự và báo cáo tại Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông , Tổng thư ký – Uỷ viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các cán bộ và đảng viên trong toàn trường.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông , Tổng thư ký – Uỷ viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ và đảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được nghe giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương". Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Nội dung cơ bản của Quy định gồm 4 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) có tham chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 - QĐ/TW (về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm “xây” và 8 điểm “chống”, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.".

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác