Thông báo về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn v, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020:

Căn cứ Điều 10, Chương III, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 bao gồm các cá nhân, cụ thể như sau:

(Có danh sách đính kèm)

2. Tài sản, thu nhập phải kê khai

Danh mục tài sản, thu nhập theo quy định được liệt kê và hướng dẫn cụ thể trong mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

3. Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai

- Mẫu Bản kê khai: Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Hướng dẫn kê khai: có hướng dẫn chi tiết đính kèm.

 (Mẫu kê khai có thể tải từ Website của trường)

Lưu ý : Do việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 được triển khai, thực hiện theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có nhiều nội dung khác với trước đây, đề nghị các cá nhân khi kê khai phải đọc kỹ hướng dẫn và làm đúng theo hướng dẫn. Nếu có kiến nghị, thắc mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nhân sự và Kế hoạch – Tài chính để được giải đáp và hướng dẫn.

- Mỗi cá nhân phải nộp 02 Bản kê khai tài sản, thu nhập

- Việc kê khai phải được thực hiện đúng mẫu theo quy định.

- Phải kê khai đầy đủ các thông tin có trong mẫu và thực hiện đúng theo hướng dẫn kê khai.

- Cá nhân phải ký vào từng trang kê khai.

Người có nghĩa vụ kê khai phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về nội dung và sự trung thực của việc kê khai.

4. Thời hạn nộp bản kê khai

- Các cá nhân nộp bản kê khai và kí xác nhận tại phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này. Những cá nhân không kê khai hoặc nộp bản kê khai không đúng thời hạn sẽ bị xử lý kỷ luật theo các Quy định hiện hành về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

- Nhận được thông báo này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị để thực hiện và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 Đỗ Hồng Cường 

Tệp đính kèm:Tin khác