Cơ cấu tổ chức Phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển

LÃNH ĐẠO
 

TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Trưởng phòng

Chuyên ngành: Toán - Tin

Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại: 042.38341848

    

ThS. Nguyễn Thái Minh, Phó trưởng phòng

Chuyên ngành: CNTT

Email: minhnt@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại: 042.38341848

 

CHUYÊN VIÊN
   

CN. Phạm Tuấn Anh

Chuyên ngành: Khoa học Quản lí

Email: ptanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

ThS. Đỗ Kim Cương

Chuyên ngành: Sinh - Kinh tế nông nghiệp

Email: dkcuong@daihocthudo.edu.vn

 

   

ThS. Hà Thị Ngọc

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Email: htngoc@daihocthudo.edu.vn 

   

CN. Đỗ Thị Thu Trang

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Pháp

Email: dtttrang2@daihocthudo.edu.vn

   

Ths. Nguyễn Thị Phương Anh

Chuyên ngành: tiếng Trung Quốc

Email: ntpanh@daihocthudo.edu.vn

   

Ths. Phan Thị Thúy Hằng

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: ptthang@daihocthudo.edu.vnTin khác