Cơ cấu tổ chức khoa Văn hóa Du lịch Dịch vụ

BAN CHỦ NHIỆM
  TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa

 

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan:024.38341117

  ThS. Trần Văn Đức, Phó trưởng khoa

 

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: tvduc@daihocthudo.edu.vn

 

TS. Trịnh Ngọc Ánh, Giám đốc trung tâm Hán Nôm, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: tnanh@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Đặng Thị Liên Hương, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: dtlhuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VĂN HÓA
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntthoa@daihocthudo.edu.vn

  TS. Trịnh Ngọc Ánh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: tnanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phùng Thị Hạnh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Du lịch

Email: pthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Ngô Thị Minh, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Việt Nam học

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Văn Thắng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Nhân học

Email: nvthang@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN DU LỊCH
  TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

    KS. Vũ Thị Hoàn, giảng viên

 

Chuyên ngành: KS. Công nghiệp thực phẩm

Email: vthoan@daihocthudo.edu.vn

    CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntthang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Mai Hiên, giảng viên

 

Chuyên ngành: Du lịch

Email: mhien@daihocthudo.edu.vn

    Phạm Thị Bích Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Du lịch

Email: ptbthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Yến, giảng viên

 

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntyen@daihocthudo.edu.vn

 BỘ MÔN MỸ THUẬT
  ThS. Trần Văn Đức, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: tvduc@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đỗ Thị Duyên, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: dtduyen@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: ntttrinh@daihocthudo.edu.vn

 Bộ môn Âm nhạc
  ThS. Đỗ Thanh Hiên, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: dthien@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đỗ Thị Mai An, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: dtman@daihocthudo.edu.vn

  CN. Đỗ Tuấn Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: dtanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Ngô Thanh Hương, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: nthuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Ngọc Thể, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: lnthe@daihocthudo.edu.vn

  TS. Trần Quốc Việt, giảng viên chính

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: tqviet@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Vũ, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: nvu@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Hà Trọng Kiều, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Lí luận và PPDH Âm nhạc

Email: htkieu@daihocthudo.edu.vn

    Vũ Huy Quang, giảng viên

 

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: vhquang@daihocthudo.edu.vnTin khác