Cơ cấu tổ chức khoa Sư phạm

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 

TS. Trần Thị Hà Giang

Trưởng Khoa

Chuyên ngành: LL và PPDH Địa lý

Email: tthgiang@daihocthudo.edu.vn

     
    TS. Đặng Lan Phương

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: dlphuong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Hồng Chiến

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: LL và PPDH Hoá học

Email: nhchien@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN SƯ PHẠM TOÁN

 

     

TS. Nguyễn Thị Hồng

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

                                                               
     

ThS. Phùng Ngọc Thắng

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Email: pnthang@daihocthudo.edu.vn

     
      

ThS. Trịnh Thị Hiệp

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: tthiep@daihocthudo.edu.vn

                                                    
 

ThS. Nguyễn Trung Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: ntphuong@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thuý Vinh

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Toán

Email: nttvinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Hoàng Ngọc Tuyến

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: hntuyen@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phùng Thị Thuỷ 

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: ptthuy@daihocthudo.edu.vn

     
   

TS. Nguyễn Thị Thuý Hồng 

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: ntthong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thuỷ 

Giảng viên

Chuyên ngành: Toán học

Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 

           

TS. Nguyễn Thanh Huyền

Trưởng bộ môn 

Chuyên ngành: Văn học

Email: nthuyen@daihocthudo.edu.vn

            

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: nthlan@daihocthudo.edu.vn 

 

     
     

ThS. Vũ Thị Thương

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Văn học

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

     

 

ThS. Trần Thị Kim Chi

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH tiếng Việt

Email: ttkchi@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Ngữ văn

Email: anhntm@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Trần Phương Thanh

Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: tpthanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

ThS. Hà Thu Thuỷ 

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

Email: htthuy@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Phùng Thị Thu Thuỷ

Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: pttthuy@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

ThS. Lương Hải Vân

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

Email: lhvan@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Minh Hoa

Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam

Email: pmhoa@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: lthuong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 BỘ MÔN SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

 

                                                  
    TS. Nguyễn Thị Thuần

Trưởng bộ môn 

Chuyên ngành: LL và PPDH Vật lý

Email: ntthuan@daihocthudo.edu.vn                   

     
    TS. Phạm Việt Quỳnh

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Sinh học

Email: pvquynh@daihocthudo.edu.vn   

     
     

ThS. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: dtnquynh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Vương Khả Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Vật lí

Email: vkanh@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: ptqanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Hồng Chiến

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Hoá học

Email: nhchien@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Việt Hà

Giảng viên

Chuyên ngành: Hoá học

Email: nvha@daihocthudo.edu.vn

     
   

TS. Phan Thị Hồng The

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Sinh học

Email: pththe@daihocthudo.edu.vn

 

     
   

ThS. Đinh Khánh Quỳnh 

Giảng viên

Chuyên ngành: Sinh học

Email: dkquynh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Kiều Thị Thu Giang

Giảng viên

Chuyên ngành: Sinh học

Email: kttgiang@daihocthudo.edu.vn

 

     
     TS. Ngô Văn Hưng

Giảng viên

Chuyên ngành: Sinh học

Email: nvhung2@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Nguyên Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Tin học

Email: nnhuong@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thuý

Phó trưởng bộ môn phụ trách, GV

Chuyên ngành: LL và PPDH Lịch sử

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn     

                                         
     

ThS. Nguyễn Ngọc Dung

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: nndung@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Tô Thị Quỳnh Giang

Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lí

Email: ttqgiang@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

TS. Phạm Minh Tâm

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Địa lý

Email: pmtam@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Bằng

Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: ntbang@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Lê Thuý Mai

Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Email: ltmai@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thị Hà Giang

Giảng viên

Chuyên ngành: LL và PPDH Địa lý

Email: tthgiang@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Xiêm

Giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: ntxiem@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Trường Thanh

Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lí

Email: ltthanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Bùi Minh Tuyên

Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lí

Email: bmtuyen@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

 

   

ThS. Trần Văn Đức

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên 

Chuyên ngành: Đồ hoạ

Email: tvduc@daihocthudo.edu.vn                       

                                                   
     

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lí văn hoá

Email: nnanh@daihocthudo.edu.vn   

     
 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: ntloan@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Lê Thanh Huyền

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: nttvinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Mỹ thuật

Email: hntuyen@daihocthudo.edu.vn

 

     
   

ThS. Đỗ Thị Duyên

Giảng viên

Chuyên ngành: Đồ hoạ

Email: dtduyen@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Giảng viên

Chuyên ngành: Mỹ thuật

Email: ntttrinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Hà Trọng Kiều

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: htkieu@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Lê Ngọc Thể

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: lnthe@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Đỗ Thanh Hiên

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: dthien@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Lương Hiền Khanh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: lhkhanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Phạm Thị Lý

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: ptly@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Hồ Thị Như Vui

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lí văn hoá

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

     

 

 BỘ MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

 

   

TS. Ngô Thị Kim Hoàn                                

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ntkhoan@daihocthudo.edu.vn

                                              
     

TS. Hà Thị Minh Chính

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên 

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: htmchinh@daihocthudo.edu.vn

     
     

TS. Vũ Thuý Hoàn

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: vthoan@daihocthudo.edu.vn

     
     ThS. Đinh Lan Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: dlanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Đặng Lan Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: dlphuong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đặng Út Phượng

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: duphuong@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Thị Vinh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: ntvinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Trần Thị Bích Diệp

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: ttbdiep@daihocthudo.edu.vn

 

     
   

TS. Đinh Văn Vang

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: dvvang@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Vũ Thu Hằng

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email:vthang@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Hoà

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email: nthoa3@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Trần Thị Bích Diệp

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ttbdiep@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Vũ Thị Thu Hường

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Tạ Chí Thành

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: tcthanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Trần Thị Thảo

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: ttthao@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lí văn hoá

Email: ntmngoc@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Hoàng Thu Huyền

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: hthuyen@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Diệp Ngọc

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: hdngoc@daihocthudo.edu.vn

 

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SƯ PHẠM

 

     

TS. Nguyễn Thị Thuý Hanh

Giám đốc, Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lí học

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn       

                                          
   

ThS. Trịnh Thị Hiệp

Phó giám đốc, Giảng viên 

Chuyên ngành: Toán học

Email: tthiep@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: nttha@daihocthudo.edu.vn

 

VĂN PHÒNG KHOA

 

   

ThS. Đỗ Tiến dũng

Trưởng văn phòng khoa

Chuyên ngành: Toán học

Email: dtdung@daihocthudo.edu.vn

     
     

CN. Dương Diệu Anh

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email: ddanh@daihocthudo.edu.vn 

     
 

CN. Lê Thị Tuyết Nhung

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: lttnhung@daihocthudo.edu.vn  

     
 

CN. Trịnh Minh Huyền

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Email: tmhuyen@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

                                                                                     ThS. Hoàng Thu Huyền

                                                                                    Giảng viên

                                                                                    Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

                                                                                    Email: hthuyen@daihocthudo.edu.vn

 

 

Phương trình vi phân và tích phân