Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục chính trị

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  PGS.TS. Nguyễn Thị Toan, Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: nttoan@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38336151

  TS. Nguyễn Thu Hạnh, Phó trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: nthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: nvtuyen@daihocthudo.edu.vn

  CN. Hồ Thị Thành, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: htthanh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
  TS. Nguyễn Thu Hạnh, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: nthanh@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Văn Bình, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: nvbinh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thị Hà, giảng viên

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: vtha@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Văn Tuyên, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: nvtuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊMIN
  ThS. Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: nndung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Thơm, giảng viên

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: ttthom@daihocthudo.edu.vn

  PGS.TS. Nguyễn Thị Toan, giảng viên

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: nttoan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Xiêm, giảng viên

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: ntxiem@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thị Huyền Trang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Email: ntxiem@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thành, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Bùi Ngọc Mai, giảng viên

 

Chuyên ngành: Triết học

Email: bnmai@daihocthudo.edu.vnTin khác