Cơ cấu tổ chức khoa Công nghệ môi trường

BAN CHỦ NHIỆM , CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA
TS. Nguyễn Như Toản, Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Nông nghiệp 

Email: nntoan@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.32535213

KS. Nguyễn Xuân Trinh, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: CN Môi trường

Email: nxtrinh@daihocthudo.edu.vn

GIẢNG VIÊN
TS. Nguyễn Vân Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Khoa học và công nghệ môi trường

Email: ntkha@daihocthudo.edu.vn

PGS.TS. Phạm Văn Hoan, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hóa học

Email: pvhoan@daihocthudo.edu.vn

ThS. Lưu Ngọc Sinh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sinh học

Email: lnsinh@daihocthudo.edu.vn

 

ThS. Ngô Thanh Sơn, giảng viên

 

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

Email: ntson@daihocthudo.edu.vn

 

KS. Nguyễn Xuân Trinh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

Email: nxtrinh@daihocthudo.edu.vn